KHÓA HỌC POWER BI

TRỌN BỘ KỸ NĂNG - POWER BI
XÂY HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Khóa học trọn bộ kỹ năng Power BI là một khóa học giúp bạn có đầy đủ kiến thức để thi chứng chỉ của Microsoft có liên quan tới Power BI.

Ngoài ra, nó cũng cung cấp dự án thực tế làm cho một công ty lớn. Giúp bạn có góc nhìn chân thực về công việc phải làm ở một công ty áp dụng Power BI vào phân tích dữ liệu.

Kết thúc khóa học bạn có thể:

- Biết "sơ chế" dữ liệu (làm sạch, biến đổi...) với Power Query

- Nắm vững các kỹ thuật tạo biểu đồ báo cáo với Power BI

- Sử dụng thành thạo Power BI Services để chia sẻ và quản trị hệ thống báo cáo của bản thân, doanh nghiệp của bạn

- Phân quyền truy cập, thiết kế đặt lịch tải dữ liệu một cách chuyên nghiệp

- Nắm được cách xây dựng báo cáo Power BI cho phiên bản Mobile, Power Apps

- Thực các yêu cầu phân tích thực tế như đi làm thật

- Tự tin apply các job liên quan đến dữ liệu và Power BI

2.png

BASIC - POWER BI
TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

Power BI Level 1 là khóa học giúp bạn biến số liệu khô khan thành những báo cáo đẹp mắt. Giúp các nhà phân tích nhìn nhanh chóng các vấn đề gặp phải với đối tượng phân tích (Lãi, lỗ, tỷ lệ chuyển đổi...).

Kết thúc khóa học bạn có thể:

- Biết cách kết hợp các nguồn dữ liệu khác nhau để phân tích

- Biết "sơ chế" dữ liệu (làm sạch, biến đổi...) với Power Query

- Nắm vững các kỹ thuật tạo biểu đồ báo cáo với Power BI (Water fall chart, Book mark, Drill up/down...)

- Sử dụng được Power BI Services để publish và chia sẻ báo cáo của bản thân với những người khác

- Tự tin apply các job liên quan đến dữ liệu và Power BI

PBI-A (1080 x 1780 px).png

DỰ ÁN THỰC TẾ - POWER BI
PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN TRỊ

Power BI - Dự Án là một khóa học vô cùng đặc biệt của Thầy Sơn BI. Khóa học mô phỏng một dự án thực tế sử dụng Power BI cho doanh nghiệp với hơn trăm bảng dữ liệu ở đủ các mảng kinh doanh.

Số lượng dữ liệu lớn và đa dạng giúp bạn trải nghiệm thực tế việc làm dự án với Power BI như là thế nào.

Kết thúc khóa học bạn có thể:

- Có cái nhìn thực tế với dự án phân tích dữ liệu với Power BI

- Có khả năng phân tích đa dạng mảng nghiệp vụ khác nhau đến từ các câu hỏi, báo cáo thực tế doanh nghiệp cần

- Được thiết kế mô hình dữ liệu (data model) cho các nghiệp vụ khác biệt

- Biết cách phân quyền truy cập cho toàn bộ doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp

- Nắm được cách xây dựng báo cáo Power BI cho phiên bản Mobile, Power Apps

- Hoàn thành khóa học bạn có đầy đủ kỹ năng để tham gia các dự án triển khai hệ thống phân tích dữ liệu với Power BI

PBI-B (1080 x 1780 px).png