top of page

SQL for Data Analyst (4/9 chương)

  • 60ngày
  • 93bước
  • 423Người
Nhận chứng chỉ bằng cách hoàn thành chương trình.
Tất cả những ai hoàn thành tất cả các bước trong chương trình sẽ nhận được huy hiệu.

Giới thiệu

SQL for Data Analyst là khóa học dành cho người nhập môn với ngành dữ liệu giúp bạn từ cái nhìn đầu tiên từ khi cài đặt phần mềm cho đến khi thành thục truy vấn dữ liệu. Những kỹ năng này cũng có thể áp dụng cho bất kỳ cơ sở dữ liệu SQL nào khác, chẳng hạn như MySQL, Amazon Redshift, Oracle, v.v. Có rất nhiều thử thách cũng như bài kiểm tra với độ khó từ cơ bản đến nâng cao để bạn dần dần phát triển khả năng và hiểu biết của mình! ​Khóa học này sẽ giúp bạn nhanh chóng nắm bắt các kỹ năng cần thiết về SQL dành cho người phân tích dữ liệu. Tôi sẽ làm sáng tỏ kỹ năng truy vấn và giúp bạn hiểu các khái niệm thiết yếu về cách viết mã SQL một cách dễ dàng và hướng tư duy để giải quyết bài toán của riêng bạn. Kết thúc khóa học bạn có thể: - Đẩy dữ liệu từ Excel, CSV,… vào MS SQL SERVER - Viết các câu lệnh CREATE, UPDATE, SELECT đến phân tích dữ liệu chuyên sâu với Analytic Function... - Tìm hiểu các lệnh SQL JOIN phổ biến và liên kết phức tạp nhiều bảng - Sử dụng thành thạo truy vấn con (Subqueries) - Biết cách phân biệt và ứng dựng để gộp dữ liệu với Union/ Union All  - Hiểu rõ và có khả năng sử dụng được các toán tử khác nhau trong SQL - Hiểu được các nguyên tắc thiết yếu của Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) và Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) - Sử dụng các hàm xếp hạng để đánh số thứ tự, xếp hạng có điều kiện... - Sử dụng các hàm dựng sẵn: Xử lý chuỗi, toán học... - Được hỗ trợ cập nhật trực tiếp từ giảng viên riêng cho mỗi khóa học

Giá

Miễn phí

Chia sẻ

bottom of page