top of page

Bao Viet Life

Dự án ứng dụng nền tảng Cloud đầu tiên mà tôi thực hiện. Xây dựng hệ thống Quản trị dự án và báo cáo tự động cho Bảo Việt không phải một bài toán dễ dàng. Tuy nhiên, đây là cơ hội cho tôi tiếp cận hệ sinh thái Cloud từ khá sớm

Tham gia dự án trong những năm đầu của sự nghiệp dữ liệu, lại còn là dự án nền tảng Cloud rất mới.
Thực sự tôi đã có cho mình một khởi đầu đầy hứng thú.

Gần như 80% thời gian tôi làm việc cho dự án này là viết SQL. Điều mà giúp tôi nhanh chóng thấu hiểu một hệ thống dữ liệu làm việc như thế nào và làm sao để tối ưu được nó.
Thêm vào đó, việc xây dựng hệ thống Quản trị dự án cho Bảo Việt cho tôi những hiểu biết ít nhiều về ngành Bảo Hiểm cũng như các công việc quản trị dự án bao gồm những gì.
Điều này rất có ích cho tất cả dự án sau này tôi tham gia, cả các công việc riêng của tôi về sau.

bottom of page