top of page

VPBank

Triển khai nền tảng Điện toán đám mây (Cloud Computing) cho chiến lược phát triển dựa trên khai thác Dữ liệu của Ngân Hàng.
Công nghệ được cung cấp bởi Amazon Web Service do đối tác và VPBank triển khai trong 6 tháng

bottom of page